طرح درس روزانه وسالانه دهم

فروشنده
تاریخ انتشار
22 مارس 2020
دسته بندی
تعداد بازدیدها
753 بازدید
19,900 تومان

طرح درس روزانه وسالانه دهم کل دروس

این محصول قابل ویرایش با فرمت ورد می باشد.


قسمتی از متن طرح درس :

طرح درس روزانه وسالانه دهم کل دروس

طرح در س سالانه فارسی دهم

طرح درس سالانه فارسی دهم        

  نام و نام خانوادگی                         تعداد فصل: ۸           

   تعداد جلسه تا آخر سال:     ۲۸                                       

وسایل کمک آموزشی مورد نیاز: مداد، خودکار، کتاب فارسی دهم، دفتر، ویدئو پروژکتور


 

هدف­های رفتاری و آموزشی
عناوین و رئوس مطالب
جلسه
هفته
ماه
توانایی خوانش درست متن و تشخیص قلمروهای زبانی، ادبی و فکری در متن و آشنایی با مفهوم تربیتی درس و توانایی به کار گیری مفهوم تربیتی درس در زندگی عادی
تدریس ستایش،
تدریس درس اوّل  (چشمه) و کارگاه درس اوّل
۱
اول
توانایی خوانش درست متن و تشخیص قلمروهای زبانی، ادبی و فکری در متن و آشنایی با مفهوم تربیتی درس و توانایی به کار گیری مفهوم تربیتی درس در زندگی عادی
حکمت و تدریس درس دوم
۲
دوم
مهر
توانایی خوانش درست متن و تشخیص قلمروهای زبانی، ادبی و فکری در متن و آشنایی با مفهوم تربیتی درس و توانایی به کار گیری مفهوم تربیتی درس در زندگی عادی
کارگاه درس دوم، روان‏خوانی فصل ۱
۳
سوم
توانایی خوانش درست متن و تشخیص قلمروهای زبانی، ادبی و فکری در متن و آشنایی با مفهوم تربیتی درس و توانایی به کار گیری مفهوم تربیتی درس در زندگی عادی
آزمون ماهانه، تدریس درس سوم
۴
چهارم
توانایی خوانش درست متن و تشخیص قلمروهای زبانی، ادبی و فکری در متن و آشنایی با مفهوم تربیتی درس و توانایی به کار گیری مفهوم تربیتی درس در زندگی عادی
کارکاه درس سوم،  تدریس حکمت
۵
اول
توانایی خوانش درست متن و تشخیص قلمروهای زبانی، ادبی و فکری در متن و آشنایی با مفهوم تربیتی درس و توانایی به کار گیری مفهوم تربیتی درس در زندگی عادی
درس چهارم، کارگاه درس چهارم
۶
دوم
آبان
توانایی خوانش درست متن و تشخیص قلمروهای زبانی، ادبی و فکری در متن و آشنایی با مفهوم تربیتی درس و توانایی به کار گیری مفهوم تربیتی درس در زندگی عادی
درس پنجم و کارگاه درس پنجم و روان‏خوانی فصل ۲
۷
سوم
توانایی خوانش درست متن و تشخیص قلمروهای زبانی، ادبی و فکری در متن و آشنایی با مفهوم تربیتی درس و توانایی به کار گیری مفهوم تربیتی درس در زندگی عادی
آزمون ماهانه، تدریس درس ششم
۸
چهارم
توانایی خوانش درست متن و تشخیص قلمروهای زبانی، ادبی و فکری در متن و آشنایی با مفهوم تربیتی درس و توانایی به کار گیری مفهوم تربیتی درس در زندگی عادی
کارگاه درس ششم و حکمت
۹
اول
توانایی خوانش درست متن و تشخیص قلمروهای زبانی، ادبی و فکری در متن و آشنایی با مفهوم تربیتی درس و توانایی به کار گیری مفهوم تربیتی درس در زندگی عادی
درس هفتم و کارگاه درس هفتم و شعر خوانی فصل ۳
۱۰
دوم
آذر
توانایی خوانش درست متن و تشخیص قلمروهای زبانی، ادبی و فکری در متن و آشنایی با مفهوم تربیتی درس و توانایی به کار گیری مفهوم تربیتی درس در زندگی عادی
آزمون ماهانه، تدریس درس هشتم
۱۱
سوم
توانایی خوانش درست متن و تشخیص قلمروهای زبانی، ادبی و فکری در متن و آشنایی با مفهوم تربیتی درس و توانایی به کار گیری مفهوم تربیتی درس در زندگی عادی
کارگاه درس هشتم و حکمت
۱۲
چهارم
توانایی خوانش درست متن و تشخیص قلمروهای زبانی، ادبی و فکری در متن و آشنایی با مفهوم تربیتی درس و توانایی به کار گیری مفهوم تربیتی درس در زندگی عادی
تدریس درس نهم و کارگاه درس نهم و شعرخوانی فصل ۴
۱۳
اول
دی
توانایی خوانش درست متن و تشخیص قلمروهای زبانی، ادبی و فکری در متن و آشنایی با مفهوم تربیتی درس و توانایی به کار گیری مفهوم تربیتی درس در زندگی عادی
آزمون کلّی از دروس پیش و رفع اشکال
۱۴
دوم
توانایی خوانش درست متن و تشخیص قلمروهای زبانی، ادبی و فکری در متن و آشنایی با مفهوم تربیتی درس و توانایی به کار گیری مفهوم تربیتی درس در زندگی عادی
تدریس درس دهم و کارگاه درس دهم
۱۵
اول
توانایی خوانش درست متن و تشخیص قلمروهای زبانی، ادبی و فکری در متن و آشنایی با مفهوم تربیتی درس و توانایی به کار گیری مفهوم تربیتی درس در زندگی عادی
تدریس حکمت و درس یازدهم
۱۶
دوم
بهمن
توانایی خوانش درست متن و تشخیص قلمروهای زبانی، ادبی و فکری در متن و آشنایی با مفهوم تربیتی درس و توانایی به کار گیری مفهوم تربیتی درس در زندگی عادی
کارگاه درس یازدهم و روان خوانی فصل ۵
۱۷
سوم
توانایی خوانش درست متن و تشخیص قلمروهای زبانی، ادبی و فکری در متن و آشنایی با مفهوم تربیتی درس و توانایی به کار گیری مفهوم تربیتی درس در زندگی عادی
آزمون ماهانه و تدریس درس دوازدهم
۱۸
چهارم
توانایی خوانش درست متن و تشخیص قلمروهای زبانی، ادبی و فکری در متن و آشنایی با مفهوم تربیتی درس و توانایی به کار گیری مفهوم تربیتی درس در زندگی عادی
کارگاه درس دوازدهم و حکمت و تدریس درس سیزدهم
۱۹
اول
توانایی خوانش درست متن و تشخیص قلمروهای زبانی، ادبی و فکری در متن و آشنایی با مفهوم تربیتی درس و توانایی به کار گیری مفهوم تربیتی درس در زندگی عادی
کارگاه درس سیزدهم و شعرخوانی فصل ۶
۲۰
دوم
اسفند
توانایی خوانش درست متن و تشخیص قلمروهای زبانی، ادبی و فکری در متن و آشنایی با مفهوم تربیتی درس و توانایی به کار گیری مفهوم تربیتی درس در زندگی عادی
تدریس درس چهاردهم و کارگاه درس چهاردهم و حکمت
۲۱
سوم
توانایی خوانش درست متن و تشخیص قلمروهای زبانی، ادبی و فکری در متن و آشنایی با مفهوم تربیتی درس و توانایی به کار گیری مفهوم تربیتی درس در زندگی عادی
آزمون ماهانه و تدریس درس  پانزدهم و کارگاه درس پانزدهم
۲۲
چهارم
توانایی خوانش درست متن و تشخیص قلمروهای زبانی، ادبی و فکری در متن و آشنایی با مفهوم تربیتی درس و توانایی به کار گیری مفهوم تربیتی درس در زندگی عادی
تدریس درس شانزدهم و کارگاه درس شانزدهم
۲۳
سوم
فروردین
توانایی خوانش درست متن و تشخیص قلمروهای زبانی، ادبی و فکری در متن و آشنایی با مفهوم تربیتی درس و توانایی به کار گیری مفهوم تربیتی درس در زندگی عادی
آزمون ماهانه و تدریس روان‏خوانی فصل  ۷
۲۴
چهارم
توانایی خوانش درست متن و تشخیص قلمروهای زبانی، ادبی و فکری در متن و آشنایی با مفهوم تربیتی درس و توانایی به کار گیری مفهوم تربیتی درس در زندگی عادی
تدریس درس هفدهم و کارگاه
۲۵
اول
توانایی خوانش درست متن و تشخیص قلمروهای زبانی، ادبی و فکری در متن و آشنایی با مفهوم تربیتی درس و توانایی به کار گیری مفهوم تربیتی درس در زندگی عادی
حکمت و تدریس درس هجدهم
۲۶
دوم
اردیبهشت
توانایی خوانش درست متن و تشخیص قلمروهای زبانی، ادبی و فکری در متن و آشنایی با مفهوم تربیتی درس و توانایی به کار گیری مفهوم تربیتی درس در زندگی عادی
کارگاه درس هجدهم و روان‏خوانی فصل ۸
۲۷
سوم
توانایی خوانش درست متن و تشخیص قلمروهای زبانی، ادبی و فکری در متن و آشنایی با مفهوم تربیتی درس و توانایی به کار گیری مفهوم تربیتی درس در زندگی عادی
آزمون ماهانه و رفع اشکال
۲۸
چهارم
طرح درس روزانه وسالانه دهم کل دروس
طرح درس روزانه وسالانه دهم کل دروس
در صورت نداشتن ایمیل میتونین از ایمیل ما استفاده کنین.
آدرس ایمیل     darsfile.com@gmail.com
دانلود طرح درس روزانه وسالانه دهم کل دروس
منبع
راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *